Algemene voorwaarden 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de klant. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, heeft de opdrachtbrief voorrang. Overeenkomstig het gemeen recht kan de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar enkel worden aangevochten voor opdrachten waarvan wordt aangetoond, dat ze door de beroepsbeoefenaar werden aanvaard. 2. De klant verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, tijdig te verstrekken. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aangeleverde verstrekte informatie. De beroepsbeoefenaar draagt geen enkele verantwoordelijkheid ten gevolge van het laattijdig of foutief aanleveren van informatie of ontbrekende informatie. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de klant. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. 3. Binnen het kader van de uitvoering van de opdracht, zoals omschreven in de opdrachtbrief, verstrekt de klant persoonsgegevens aan Duofisk BVBA en geeft hij Duofisk BVBA de machtiging om deze persoonsgegevens te verwerken. De verstrekte persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen binnen de uitvoering van de opdracht. Duofisk BVBA heeft de passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van de persoonsgegevens. Indien noodzakelijk ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, worden de persoonsgegevens van de klant gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte. Duofisk BVBA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. De klant heeft ten allen tijde recht op informatie en inzage van zijn persoonsgegevens en kan hiervoor contact opnemen met de beroepsbeoefenaar. De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be). 4. Duofisk BVBA zal diensten verlenen met de gepaste zorgvuldigheid en in overeenstemming met de toepasselijke beroepsregels en wetsbepalingen. Behoudens andersluidende wetsbepaling of beroepsregels, zijn de geleverde diensten inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen. 5. De facturen zijn contant betaalbaar of, indien vermeld, volgens de betalingstermmijn bepaald op de factuur. 6. Daar loonkost een belangrijke factor uitmaakt van het ereloon heeft Duofisk het recht de tarieven jaarlijks te indexeren. 7. De factuur is aanvaard door de klant indien zij niet binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum betwist wordt per aangetekend schrijven, waarin de redenen van betwisting uiteengezet worden. Na die termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd. 8. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag kunnen alle lopende prestaties geschorst worden, en het reeds uitgevoerde werk kan onmiddellijk gefactureerd worden. Verder zal bij gebrek aan betaling het aangerekende bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 3% per maand opbrengen te rekenen vanaf de vervaldag. Bovendien zal van rechtswege, ter titel van forfaitair overeengekomen schadevergoeding, een vergoeding verschuldigd zijn van 10% op de verschuldigde sommen met een minimum van 50 € verhoogd met eventuele administratie- en rechtsplegingskosten. 9. Duofisk BVBA kan de overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding, beëindigen, indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken. In geval van faillissement van de cliënt is de overeenkomst van rechtswege ontbonden. 10. Indien één of meer bedingen ongeldig of nietig zijn, dan tast dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bedingen in deze algemene voorwaarden niet aan. Alle geschillen in verband met de interpretatie of de uitvoerig ervan worden beheerst door het Belgisch recht en de toepasselijke deontologie en zullen worden behandeld door de hoven en rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen. ﷯
Algemene voorwaarden 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de klant. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, heeft de opdrachtbrief voorrang. Overeenkomstig het gemeen recht kan de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar enkel worden aangevochten voor opdrachten waarvan wordt aangetoond, dat ze door de beroepsbeoefenaar werden aanvaard. 2. De klant verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, tijdig te verstrekken. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aangeleverde verstrekte informatie. De beroepsbeoefenaar draagt geen enkele verantwoordelijkheid ten gevolge van het laattijdig of foutief aanleveren van informatie of ontbrekende informatie. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de klant. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. 3. Binnen het kader van de uitvoering van de opdracht, zoals omschreven in de opdrachtbrief, verstrekt de klant persoonsgegevens aan Duofisk BVBA en geeft hij Duofisk BVBA de machtiging om deze persoonsgegevens te verwerken. De verstrekte persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen binnen de uitvoering van de opdracht. Duofisk BVBA heeft de passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van de persoonsgegevens. Indien noodzakelijk ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, worden de persoonsgegevens van de klant gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte. Duofisk BVBA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. De klant heeft ten allen tijde recht op informatie en inzage van zijn persoonsgegevens en kan hiervoor contact opnemen met de beroepsbeoefenaar. De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be). 4. Duofisk BVBA zal diensten verlenen met de gepaste zorgvuldigheid en in overeenstemming met de toepasselijke beroepsregels en wetsbepalingen. Behoudens andersluidende wetsbepaling of beroepsregels, zijn de geleverde diensten inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen. 5. De facturen zijn contant betaalbaar of, indien vermeld, volgens de betalingstermmijn bepaald op de factuur. 6. Daar loonkost een belangrijke factor uitmaakt van het ereloon heeft Duofisk het recht de tarieven jaarlijks te indexeren. 7. De factuur is aanvaard door de klant indien zij niet binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum betwist wordt per aangetekend schrijven, waarin de redenen van betwisting uiteengezet worden. Na die termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd. 8. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag kunnen alle lopende prestaties geschorst worden, en het reeds uitgevoerde werk kan onmiddellijk gefactureerd worden. Verder zal bij gebrek aan betaling het aangerekende bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 3% per maand opbrengen te rekenen vanaf de vervaldag. Bovendien zal van rechtswege, ter titel van forfaitair overeengekomen schadevergoeding, een vergoeding verschuldigd zijn van 10% op de verschuldigde sommen met een minimum van 50 € verhoogd met eventuele administratie- en rechtsplegingskosten. 9. Duofisk BVBA kan de overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding, beëindigen, indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken. In geval van faillissement van de cliënt is de overeenkomst van rechtswege ontbonden. 10. Indien één of meer bedingen ongeldig of nietig zijn, dan tast dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bedingen in deze algemene voorwaarden niet aan. Alle geschillen in verband met de interpretatie of de uitvoerig ervan worden beheerst door het Belgisch recht en de toepasselijke deontologie en zullen worden behandeld door de hoven en rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen. ﷯
Algemene voorwaarden 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de klant. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, heeft de opdrachtbrief voorrang. Overeenkomstig het gemeen recht kan de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar enkel worden aangevochten voor opdrachten waarvan wordt aangetoond, dat ze door de beroepsbeoefenaar werden aanvaard. 2. De klant verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, tijdig te verstrekken. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aangeleverde verstrekte informatie. De beroepsbeoefenaar draagt geen enkele verantwoordelijkheid ten gevolge van het laattijdig of foutief aanleveren van informatie of ontbrekende informatie. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de klant. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. 3. Binnen het kader van de uitvoering van de opdracht, zoals omschreven in de opdrachtbrief, verstrekt de klant persoonsgegevens aan Duofisk BVBA en geeft hij Duofisk BVBA de machtiging om deze persoonsgegevens te verwerken. De verstrekte persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen binnen de uitvoering van de opdracht. Duofisk BVBA heeft de passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van de persoonsgegevens. Indien noodzakelijk ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, worden de persoonsgegevens van de klant gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte. Duofisk BVBA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. De klant heeft ten allen tijde recht op informatie en inzage van zijn persoonsgegevens en kan hiervoor contact opnemen met de beroepsbeoefenaar. De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be). 4. Duofisk BVBA zal diensten verlenen met de gepaste zorgvuldigheid en in overeenstemming met de toepasselijke beroepsregels en wetsbepalingen. Behoudens andersluidende wetsbepaling of beroepsregels, zijn de geleverde diensten inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen. 5. De facturen zijn contant betaalbaar of, indien vermeld, volgens de betalingstermmijn bepaald op de factuur. 6. Daar loonkost een belangrijke factor uitmaakt van het ereloon heeft Duofisk het recht de tarieven jaarlijks te indexeren. 7. De factuur is aanvaard door de klant indien zij niet binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum betwist wordt per aangetekend schrijven, waarin de redenen van betwisting uiteengezet worden. Na die termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd. 8. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag kunnen alle lopende prestaties geschorst worden, en het reeds uitgevoerde werk kan onmiddellijk gefactureerd worden. Verder zal bij gebrek aan betaling het aangerekende bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 3% per maand opbrengen te rekenen vanaf de vervaldag. Bovendien zal van rechtswege, ter titel van forfaitair overeengekomen schadevergoeding, een vergoeding verschuldigd zijn van 10% op de verschuldigde sommen met een minimum van 50 € verhoogd met eventuele administratie- en rechtsplegingskosten. 9. Duofisk BVBA kan de overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding, beëindigen, indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken. In geval van faillissement van de cliënt is de overeenkomst van rechtswege ontbonden. 10. Indien één of meer bedingen ongeldig of nietig zijn, dan tast dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bedingen in deze algemene voorwaarden niet aan. Alle geschillen in verband met de interpretatie of de uitvoerig ervan worden beheerst door het Belgisch recht en de toepasselijke deontologie en zullen worden behandeld door de hoven en rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen. ﷯
Algemene voorwaarden 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de klant. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, heeft de opdrachtbrief voorrang. Overeenkomstig het gemeen recht kan de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar enkel worden aangevochten voor opdrachten waarvan wordt aangetoond, dat ze door de beroepsbeoefenaar werden aanvaard. 2. De klant verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, tijdig te verstrekken. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aangeleverde verstrekte informatie. De beroepsbeoefenaar draagt geen enkele verantwoordelijkheid ten gevolge van het laattijdig of foutief aanleveren van informatie of ontbrekende informatie. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de klant. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. 3. Binnen het kader van de uitvoering van de opdracht, zoals omschreven in de opdrachtbrief, verstrekt de klant persoonsgegevens aan Duofisk BVBA en geeft hij Duofisk BVBA de machtiging om deze persoonsgegevens te verwerken. De verstrekte persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen binnen de uitvoering van de opdracht. Duofisk BVBA heeft de passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van de persoonsgegevens. Indien noodzakelijk ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, worden de persoonsgegevens van de klant gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte. Duofisk BVBA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. De klant heeft ten allen tijde recht op informatie en inzage van zijn persoonsgegevens en kan hiervoor contact opnemen met de beroepsbeoefenaar. De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be). 4. Duofisk BVBA zal diensten verlenen met de gepaste zorgvuldigheid en in overeenstemming met de toepasselijke beroepsregels en wetsbepalingen. Behoudens andersluidende wetsbepaling of beroepsregels, zijn de geleverde diensten inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen. 5. De facturen zijn contant betaalbaar of, indien vermeld, volgens de betalingstermmijn bepaald op de factuur. 6. Daar loonkost een belangrijke factor uitmaakt van het ereloon heeft Duofisk het recht de tarieven jaarlijks te indexeren. 7. De factuur is aanvaard door de klant indien zij niet binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum betwist wordt per aangetekend schrijven, waarin de redenen van betwisting uiteengezet worden. Na die termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd. 8. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag kunnen alle lopende prestaties geschorst worden, en het reeds uitgevoerde werk kan onmiddellijk gefactureerd worden. Verder zal bij gebrek aan betaling het aangerekende bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 3% per maand opbrengen te rekenen vanaf de vervaldag. Bovendien zal van rechtswege, ter titel van forfaitair overeengekomen schadevergoeding, een vergoeding verschuldigd zijn van 10% op de verschuldigde sommen met een minimum van 50 € verhoogd met eventuele administratie- en rechtsplegingskosten. 9. Duofisk BVBA kan de overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding, beëindigen, indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken. In geval van faillissement van de cliënt is de overeenkomst van rechtswege ontbonden. 10. Indien één of meer bedingen ongeldig of nietig zijn, dan tast dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bedingen in deze algemene voorwaarden niet aan. Alle geschillen in verband met de interpretatie of de uitvoerig ervan worden beheerst door het Belgisch recht en de toepasselijke deontologie en zullen worden behandeld door de hoven en rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen. ﷯
Algemene voorwaarden 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de klant. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, heeft de opdrachtbrief voorrang. Overeenkomstig het gemeen recht kan de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar enkel worden aangevochten voor opdrachten waarvan wordt aangetoond, dat ze door de beroepsbeoefenaar werden aanvaard. 2. De klant verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, tijdig te verstrekken. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aangeleverde verstrekte informatie. De beroepsbeoefenaar draagt geen enkele verantwoordelijkheid ten gevolge van het laattijdig of foutief aanleveren van informatie of ontbrekende informatie. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de klant. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. 3. Binnen het kader van de uitvoering van de opdracht, zoals omschreven in de opdrachtbrief, verstrekt de klant persoonsgegevens aan Duofisk BVBA en geeft hij Duofisk BVBA de machtiging om deze persoonsgegevens te verwerken. De verstrekte persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen binnen de uitvoering van de opdracht. Duofisk BVBA heeft de passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van de persoonsgegevens. Indien noodzakelijk ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, worden de persoonsgegevens van de klant gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte. Duofisk BVBA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. De klant heeft ten allen tijde recht op informatie en inzage van zijn persoonsgegevens en kan hiervoor contact opnemen met de beroepsbeoefenaar. De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be). 4. Duofisk BVBA zal diensten verlenen met de gepaste zorgvuldigheid en in overeenstemming met de toepasselijke beroepsregels en wetsbepalingen. Behoudens andersluidende wetsbepaling of beroepsregels, zijn de geleverde diensten inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen. 5. De facturen zijn contant betaalbaar of, indien vermeld, volgens de betalingstermmijn bepaald op de factuur. 6. Daar loonkost een belangrijke factor uitmaakt van het ereloon heeft Duofisk het recht de tarieven jaarlijks te indexeren. 7. De factuur is aanvaard door de klant indien zij niet binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum betwist wordt per aangetekend schrijven, waarin de redenen van betwisting uiteengezet worden. Na die termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd. 8. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag kunnen alle lopende prestaties geschorst worden, en het reeds uitgevoerde werk kan onmiddellijk gefactureerd worden. Verder zal bij gebrek aan betaling het aangerekende bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 3% per maand opbrengen te rekenen vanaf de vervaldag. Bovendien zal van rechtswege, ter titel van forfaitair overeengekomen schadevergoeding, een vergoeding verschuldigd zijn van 10% op de verschuldigde sommen met een minimum van 50 € verhoogd met eventuele administratie- en rechtsplegingskosten. 9. Duofisk BVBA kan de overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding, beëindigen, indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken. In geval van faillissement van de cliënt is de overeenkomst van rechtswege ontbonden. 10. Indien één of meer bedingen ongeldig of nietig zijn, dan tast dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bedingen in deze algemene voorwaarden niet aan. Alle geschillen in verband met de interpretatie of de uitvoerig ervan worden beheerst door het Belgisch recht en de toepasselijke deontologie en zullen worden behandeld door de hoven en rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen. ﷯
Algemene voorwaarden 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de klant. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden en de opdrachtbrief, heeft de opdrachtbrief voorrang. Overeenkomstig het gemeen recht kan de aansprakelijkheid van de beroepsbeoefenaar enkel worden aangevochten voor opdrachten waarvan wordt aangetoond, dat ze door de beroepsbeoefenaar werden aanvaard. 2. De klant verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, tijdig te verstrekken. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aangeleverde verstrekte informatie. De beroepsbeoefenaar draagt geen enkele verantwoordelijkheid ten gevolge van het laattijdig of foutief aanleveren van informatie of ontbrekende informatie. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de klant. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. 3. Binnen het kader van de uitvoering van de opdracht, zoals omschreven in de opdrachtbrief, verstrekt de klant persoonsgegevens aan Duofisk BVBA en geeft hij Duofisk BVBA de machtiging om deze persoonsgegevens te verwerken. De verstrekte persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen binnen de uitvoering van de opdracht. Duofisk BVBA heeft de passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van de persoonsgegevens. Indien noodzakelijk ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, worden de persoonsgegevens van de klant gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte. Duofisk BVBA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. De klant heeft ten allen tijde recht op informatie en inzage van zijn persoonsgegevens en kan hiervoor contact opnemen met de beroepsbeoefenaar. De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be). 4. Duofisk BVBA zal diensten verlenen met de gepaste zorgvuldigheid en in overeenstemming met de toepasselijke beroepsregels en wetsbepalingen. Behoudens andersluidende wetsbepaling of beroepsregels, zijn de geleverde diensten inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen. 5. De facturen zijn contant betaalbaar of, indien vermeld, volgens de betalingstermmijn bepaald op de factuur. 6. Daar loonkost een belangrijke factor uitmaakt van het ereloon heeft Duofisk het recht de tarieven jaarlijks te indexeren. 7. De factuur is aanvaard door de klant indien zij niet binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum betwist wordt per aangetekend schrijven, waarin de redenen van betwisting uiteengezet worden. Na die termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd. 8. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag kunnen alle lopende prestaties geschorst worden, en het reeds uitgevoerde werk kan onmiddellijk gefactureerd worden. Verder zal bij gebrek aan betaling het aangerekende bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 3% per maand opbrengen te rekenen vanaf de vervaldag. Bovendien zal van rechtswege, ter titel van forfaitair overeengekomen schadevergoeding, een vergoeding verschuldigd zijn van 10% op de verschuldigde sommen met een minimum van 50 € verhoogd met eventuele administratie- en rechtsplegingskosten. 9. Duofisk BVBA kan de overeenkomst op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding, beëindigen, indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken. In geval van faillissement van de cliënt is de overeenkomst van rechtswege ontbonden. 10. Indien één of meer bedingen ongeldig of nietig zijn, dan tast dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bedingen in deze algemene voorwaarden niet aan. Alle geschillen in verband met de interpretatie of de uitvoerig ervan worden beheerst door het Belgisch recht en de toepasselijke deontologie en zullen worden behandeld door de hoven en rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen. ﷯